SUPERAUTO Nowości Testy Porady Moto news Auto katalog Galerie Kalkulatory
SuperAuto porady Rejestracja pojazdu zabytkowego krok po korku: co trzeba zrobić, jakie są koszty

Rejestracja pojazdu zabytkowego krok po korku: co trzeba zrobić, jakie są koszty

29.08.2014, godz. 09:51
Cadillac Fleetwood
Cadillac Fleetwood foto: Super Express

Na polskich drogach coraz częściej można zauważyć samochody zabytkowe. Posiadaczowi takiego pojazdu przysługuje kilka udogodnień, jednak by z nich skorzystać, należy zarejestrować pojazd jako zabytek. Radzimy jak przejść wszystkie procedury krok po kroku i zdobyć żółte tablice rejestracyjne.

Procedury krok po kroku

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek - formularze są dostępne w urzędach lub na stronach internetowych urzędów miast.

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty (w oryginale).

3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami i dokonaj opłat. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

Sprawdź: Rejestracja nowego samochodu krok po korku: co trzeba zrobić, jakie są koszty

4. Otrzymasz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana.

5. Odbierz decyzję o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego. Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym uzyskasz we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwróć pozwolenie czasowe.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

3. Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.

4. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

5. Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego.

Sprawdź: Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy - porada krok po kroku

6. Karta pojazdu (jeśli była wydana).

7. Tablice rejestracyjne.

8. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:

9. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

10.Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego).

11.Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku (VAT-25).

12.Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Właściciel samochodu

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Przeczytaj też: Zgubiona tablica rejestracyjna. Gdzie zgłosić, jak wyrobić nową tablicę

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.

2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty rejestracyjne

autor: Łukasz Kuźmiuk zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: